JOB- OG PERSONBESKRIVELSE

Forstander til Liselund Højskole

Liselund Højskole søger forstander med gradvis ansættelse i løbet af 2020.

LISELUND HØJSKOLE

Kulturministeriet har godkendt Liselund Højskole som tilskudsberettiget seniorhøjskole med skolestart i januar 2021. Højskolen skal være åben for alle, med fokus på aldersgruppen 50+, men alle er velkomne.

I starten vil Liselundfondet udleje bygningerne til den selvejende institution Liselund Højskole for senere at overdrage bygningerne til højskolen, så Liselund Højskole kan opfylde højskolelovens krav om selv at eje bygningerne

Det vil være nødvendigt at øge kapaciteten af værelser og give dem et markant, kvalitativt løft. Derfor foreligger der planer for udbygning og forberedte fondsansøgninger.

Liselund repræsenterer både ved sin historie og sit arkitektoniske udtryk ”det grundtvigske” med forankring i dansk og kristen højskoletradition.

Liselund har hidtil holdt en række meget velbesøgte møder og kurser uden offentlige tilskud. Siden 1970 har Liselund også været ramme om indtægtsdækket virksomhed ved udlejning til eksterne kurser for institutioner og virksomheder, møder og sociale begivenheder. Denne udlejning fortsætter parallelt med seniorhøjskolen.

HØJSKOLENS MÅL OG VÆRDIER

 • Liselund Højskole oprettes som folkehøjskole med livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse som sit hovedsigte; den skal gennem kurser og andre aktiviteter skabe rum for nye opfattelser af meningen med tilværelsen og således bidrage til det folkelige liv og dets udvikling og fornyelse. Den vil se det som sin opgave at gøre eleverne klogere på livet, verden og sig selv ud fra den grundbetragtning, at livet er en fortælling, som hvert enkelt menneske fase for fase skal være sig bevidst og handle ud fra.
 • Undervisning og samvær skal berige og inspirere til både fagligt og eksistentielt at indgå i forpligtende fællesskaber som kan skabe og støtte aktive medborgere i et demokratisk samfund.
 • Livet på Liselund Højskole skal udmærke sig ved kvalitet i både faglighed og samvær, i undervisning, i tiltalende indre og ydre rammer, i arkitektur og indretning, måltider og fælles oplevelser.
 • Højskolens profil er eksistens- og livsfilosofi med et kursusindhold, der henter emner fra filosofi og idéhistorie, kristendom og religion, historie, politik og samfundskundskab, litteratur og kunst. Vi ser musisk og kunstnerisk udfoldelse i det hele taget som en vigtig forudsætning for at etablere åbne og meningsfulde fællesskaber. Højskolen vil også etablere sig med kreative værksteder.
 • Målgruppen er voksne mennesker, der søger læring og inspiration til at udvikle og uddybe deres syn på livet på nye måder, idet livsfylde hænger uløseligt sammen med evnen til at virke sammen med andre mennesker. Således vil oplysning om sundhedsforhold, klima og bæredygtighed i alle henseender også være centrale emner i undervisningen.
 • Højskolens kombination af undervisning og samvær i en atmosfære af hjemlighed skal inspirere til ny livsudfoldelse, men samtidig – og vigtigst – inspirere den enkelte til i seniorlivet at gå ind i fællesskaber med andre for her at virke som aktør i samspil med andre med den visdom og indsigt, som den enkeltes livserfaring kan bidrage med.

OM STILLINGEN

For at højskolen kan begynde sin ordinære virksomhed fra 1. januar 2021 skal den nye forstander være indstillet på begynde et forberedende arbejde allerede fra marts 2020. Derfor vil der blive tale om en gradvis ansættelse efter en plan med større og større arbejdsmængde, hvor de konkrete faser kontraktligt aftales.

 • Planlægning og tilrettelæggelse af ca. 30 kurser for kalenderåret 2021 – afsluttet senest 1. september 2020
 • Plan for markedsføring
 • Ansættelse af lærere/foredragsholdere m.m.
 • Økonomiplanlægning – herunder budgetter – afsluttet senest 30. september
 • Ansættelsesaftaler med det nuværende personale – køkken, rengøring, kontor, pedel
 • Lokaleplanlægning

Den nuværende forstander vil bistå i hele det forberedende arbejde.

VORES FORVENTNINGER TIL DIG

 • At du kan identificere dig med Liselund Højskoles højskolesyn
 • At du kan og vil bidrage med visioner og strategier for højskolens udvikling.
 • At du kommer med en bred viden om højskoleliv
 • At du kan formulere, hvad du er optaget af og kan bidrage med
 • At du har lyst til at være en del af højskolelivets arbejdsfællesskab
 • At du har indsigt og sans for økonomi, så du sammen med bestyrelsen kan sikre en sund økonomi
 • At du er god til at skabe netværk og især ”et arbejde fællesskab” mellem ansatte, frivillige, bestyrelse, og skolekreds
 • At du vil repræsentere Liselund Højskole udadtil, og at du vil være med til at gøre højskolen synlig både lokalt og landsdækkende.
 • At du bor i forstanderboligen

 

Ansættelse

Ansættelse i henhold til ”Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere, viceforstandere og lærere ved folkehøjskoler”. Se løntabel på ffd.dk

ANSØGNING

Ansøgningsfrist søndag d. 9. februar 2020.

Ansøgning skal sendes pr. mail til: job@liselund.dk

Spørgsmål vedrørende stillingen rettes primært til den nuværende forstander Mogens Hemmingsen, 28198345.

Oplysninger kan også fås hos:

 

Besøg/rundvisning på skolen: ring og aftal tid med forstander Mogens Hemmingsen.

 

Liselund Højskole,

Slotsalleen 44,

4200 Slagelse

Tlf. 58523120